Standpunten Kieskompas

kompas.jpg
Door Content beheerder op 29-10-2021

Standpunten Kieskompas

Voor de kiezers voor de nieuwe gemeenteraad is een kieskompas beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen kiezers door te reageren op ruim 30 stellingen zien bij welke partij hun ideeën het beste aansluiten.

Het kieskompas wil wel dat de standpunten die de partijen innemen onderbouwd worden met hun verkiezingsprogramma’s of op een andere manier. Nu zijn de verkiezingsprogramma’s natuurlijk niet geschreven om een kieskompas in te vullen, hoewel de meeste vragen daaruit en uit het landelijke verkiezingsprogramma goed kunnen worden ingevuld. Maar op een paar vragen is het nodig de onderbouwing aan te vullen. In dit artikel geven wij de onderbouwing weer. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • a) Subsidie voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen;

  • b) Voldoende geld uittrekken voor ordehandhaving op het water;

  • c) Toestaan van grootschalige commerciële evenementen bij Geestmerambacht om de tekorten voor het beheer van dat gebied terug te dringen;

  • d) Het antwoord op de vraag of het ongewenst is dat Sint Pancras en Koedijk met Alkmaar samengevoegd kunnen worden na de fusie van Langedijk en Heerhugowaard.

a) Subsidie voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen

Ons standpunt is als volgt:

Alle kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen, dat geldt ook voor kinderen uit minimagezinnen. We hebben nu en in de toekomst juist alle talenten hard nodig. En eenvoudig werk wordt steeds meer geautomatiseerd. We doen dus kinderen en de hele maatschappij tekort wanneer we niet zorgen voor maximale kansen voor alle kinderen.

Scholen kennen de leerlingen het beste en zouden vanuit hun verantwoordelijkheid voor goede zorg extra ondersteuning moeten geven aan leerlingen waar nodig. Wanneer scholen niet toekomen aan die zorgtaak wegens een tekort aan mensen en middelen, kunnen we als gemeente hiervoor subsidie verstrekken aan onze scholen.

De ChristenUnie is tegen de enorme groei van schaduwonderwijs van particuliere onderwijsinstituten. Individuele bijdragen aan minima gezinnen om bij particuliere huiswerkbegeleidingsinstellingen dit in te kopen ondersteunen wij daarom niet.

b) Voldoende geld uittrekken voor ordehandhaving op het water

Ons standpunt daarover is:

Dijk en Waard is een gemeente met veel oppervlakte aan water. Te denken is niet alleen aan Geestmerambacht, het Rijk der Duizend Eilanden en het park van Luna, maar ook de vele andere waterwegen, vaarten en sloten. Dit water heeft ook een belangrijke natuurwaarde en inwoners en bezoekers waarderen dat waterrijke karakter van onze gemeente sterk. Dit heeft als andere kant we moeten bewaken dat er geen overlast is voor onze inwoners en bezoekers en dat de natuur er onder lijdt. Er loopt nu een pilot in Langedijk om de orde beter te handhaven. Wij vinden dat er voldoende boa's als handhavers ingezet moeten kunnen worden om dit ook goed te kunnen uitvoeren. Daarom zijn er voor om hiervoor voldoende geld uit te trekken. Dat betekent dat we hier waarschijnlijk meer geld voor moeten uittrekken dan er nu voor beschikbaar is. Dit heeft prioriteit voor ons.

c) Toestaan van grootschalige commerciële evenementen bij Geestmerambacht om de tekorten voor het beheer van dat gebied terug te dringen

Toelichting:

Geestmerambacht is een belangrijk natuur- en recreatiegebied voor onze regio. In het verleden was de provincie samen met de gemeentes verantwoordelijk voor de financiering ervan. De provincie heeft zich echter teruggetrokken al jaren geleden, wel met een flink bedrag voor de gemeenten. Dat geld is natuurlijk op een bepaald moment op. De gemeenten zoeken dus hoe ze dit financiële gat kunnen dekken. Een mogelijkheid is om grote commerciële evenementen mogelijk te maken. De provincies krijgen juist van het Rijk extra geld om natuurgebieden beter te beschermen en/of uit te breiden, bijvoorbeeld om meer CO2 vast te leggen, de vervuiling door te veel stikstof te compenseren en de biodiversiteit (meer planten en dieren) te vergroten.

Ons standpunt is:

Wij pleiten bij de provincie voor meer middelen om Geestmerambacht zo groen mogelijk te houden. Daarnaast willen we juist de natuurwaarde en biodiversiteit van Geestmerambacht zoveel mogelijk is stand houden of vergroten. Meer grootschalige commerciële activiteiten passen daar niet bij; die hebben juist een verstorende invloed op de natuur en de bezoekers die daarvan willen genieten. 

d) Het antwoord op de vraag of het ongewenst is dat Sint Pancras en Koedijk met Alkmaar samengevoegd kunnen worden na de fusie van Langedijk en Heerhugowaard

Toelichting:

Tijdens de besluitvorming over de fusie van Langedijk en Heerhugowaard kwam er discussie over de vraag of Sint Pancras en Koedijk (ten noorden van de Nauertogt) niet moesten aansluiten bij Alkmaar. Deze discussies duurden voort tot in de Tweede Kamer. Er is bij de besluitvorming over de fusie daar een motie aangenomen die stelt:

‘... verzoekt de regering, na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras en Koedijk te evalueren en te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en/of Koedijk een grenscorrectie met de gemeente Alkmaar een duurzame oplossing is, en de Kamer hierover binnen twee jaar te informeren over de voortgang, en gaat over tot de orde van de dag.’

Wij gaan ervan uit dat deze motie wordt uitgevoerd.

Ons standpunt is dan ook:

Wij vinden dat de inwoners van Koedijk en Sint Pancras zelf moeten kunnen beslissen en hebben participatie dan ook hoog in het vaandel: De ChristenUnie staat voor een gemeente met bloeiende wijken en kernen waarin iedereen meedoet, zich veilig voelt en participatie centraal staat. De gemeente is van iedereen en voor iedereen.

Kieskompas Dijk en Waard

Vul hier het kieskompas in: dijkenwaard.kieskompas.nl