ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Dijk en Waard
RSIN: 818301685
KvK-nummer: 37134839

Giften

Giften kunt U overmaken op IBAN: NL61 INGB 0007 7452 45
t.n.v. ChristenUnie Dijk en Waard (deze is fiscaal aftrekbaar).

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Dijk en Waard
p/a H.J.J.H. Huls (voorzitter)
Lommerhof 26
1702 VV Heerhugowaard
06 52150895

Doelstelling

  • De doelstelling is verwoord in de Grondslag.
  • De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier: 

Begroting ChristenUnie Dijk en Waard 2024

Ontvangsten Uitgaven
Bijdrage Centrale kas  € 850,- Bankkosten  € 250,-
Giften  € 1500,- Representatie kosten  € 150,-
Algemene kosten  € 150,-
Totaal ontvangen  € 2350,- Totaal uitgaven  € 550,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording op basis van WFPP

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Het laatste financiële verslag is:

ChristenUnie Dijk en Waard 2023

Ontvangsten Uitgaven
Giften algemeen € 1420,00 bankkosten € 221,11
Bijdrage Centrale kas € 952,26 Representatiekosten € 181,40
Verkiezingskosten € 1203,30
Totaal ontvangen € 2372,26 Totaal Uitgaven € 1605,81
Aantal ontvangen giften € 1420,00
openbaarmaking gift >€1000,- n.v.t.
openbaarmaking optelling giften  >€1000,- n.v.t.

ChristenUnie Dijk en Waard 2022

Ontvangsten Uitgaven
Giften algemeen € 570,00 bankkosten € 155,16
Bijdrage Centrale kas € 945,74 Representatiekosten € 172,64
Internet kosten € 22,93
Totaal ontvangen € 1515,74 Totaal Uitgaven € 350,73
Aantal ontvangen giften € 570,00
openbaarmaking gift >€1000,- n.v.t.
openbaarmaking optelling giften  >€1000,- n.v.t.

ChristenUnie Dijk en Waard 2021

Ontvangsten Uitgaven
Giften algemeen € 450,00 Verkiezingskosten € 6221,89
Bijdrage Centrale kas € 623,58 Bankkosten € 98,23
Giften Algemeen € 530,00 Representatiekosten € 155,70
Diverse kosten € 20,21
Totaal ontvangen € 1603,58 Totaal Uitgaven € 6469,03
Aantal ontvangen giften € 980,00