« Terug

Algemene beschouwingen ChristenUnie bij Kadernota Dijk en Waard

Schermafbeelding 2021-07-11 om 14.24.47.pngzondag 11 juli 2021 14:22

Geacht college van zowel Langedijk als Heerhugowaard, leden van de beide raden en luisteraars. Aan de vooravond van een nieuwe gemeente zijn wij vanavond bij elkaar in een fusieraad om de Kadernota van Dijk en Waard te bespreken.

Twee gemeenten die de krachten gaan bundelen om nog beter te kunnen acteren in de regio. Die nieuwe gemeente gaat voor effectieve en kwalitatieve dienstverlening ten behoeve van de inwoners van Dijk en Waard. Allereerst willen wij richting beide college’s en de medewerkers onze waardering en dank uitspreken. De Kadernota is kort en duidelijk. Ook dank voor de duidelijke beantwoording van onze technische vragen.

De Kadernota is beleidsarm om zo de nieuwe gemeenteraad de ruimte te geven om nieuw beleid te ontwikkelen. Daar kunnen we ons als ChristenUnie in vinden want we willen niet over ons graf heen regeren. In het voortraject van de Fusie hebben we al samen zaken opgepakt: zoals de Omgevingswet, Sociaal Domein en het synchroniseren van het ICT-systeem. De Kadernota blikt vooruit en zo zien wij hoe het financieel perspectief voor de nieuwe gemeente vorm krijgt. Daar zijn wij blij mee. Wij kijken met belangstelling vooruit naar de begroting die in november 2021 gepresenteerd wordt. Dan hopen we beter inzicht te hebben hoe Dijk en Waard er financieel voorstaat aan het begin van 2022.

In de kadernota is ons opgevallen dat op bladzijde 7 in tabel 2 de Ahri gelden niet zijn opgenomen. Deze zijn toch te berekenen of bekend? Wij zouden daar een graag een reactie van het college op willen. Als ChristenUnie vinden wij het zorgelijk dat de accressen, zo lezen we op bladzijde 8, negatief uitvallen voor de komende jaren.

Wij willen niet op de stoel van de nieuwe raad gaan zitten maar er zijn al wel een vijftal zaken die voor de ChristenUnie prioriteit hebben die we nu niet in de Kadernota terug zien. Hiervoor willen wij dringend uw aandacht vragen.

Ten eerste denken we aan kernenbeleid. Een actief kernenbeleid heeft een breed draagvlak in beide bestaande gemeenten. We mogen nu al best laten zien dat kernenbeleid en participatie ook prioriteit heeft in de nieuwe gemeente zodat het straks verder uitgerold kan worden.

Ten tweede moet wonen zeker de aandacht krijgen de komende jaren, zeker gezien de vraag naar huisvesting die onze ouderen en jongeren hebben. Het zou goed zijn dat onderzoek naar mogelijk nieuwe locaties al meegenomen wordt.

Ten derde vinden wij een goed sociaal vangnet voor onze inwoners erg belangrijk. Onze inwoners moeten hulp kunnen krijgen als ze dat echt nodig hebben. Dat moet vooraan staan en niet het financiële plaatje. Het is immers belangrijk dat iedereen mee kan doen. In onze ogen moeten de middelen effectief ingezet worden op preventie. En doe het samen met degenen die hulp nodig hebben. Kijk naar maatwerk. Dat kan ook vermindering van kosten opleveren. Dit alles zien we terug in de visie Sociaal Domein. Deze is in Langedijk al aangenomen en hopelijk morgenavond in Heerhugowaard. Net als de ambtelijke quote in die visie omarmt de ChristenUnie deze ook.

Ten vierde is de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie een prioriteit. Voordeel is al wel dat deze eerder zijn samen gevoegd dus dat zal zeker zijn vruchten gaan afwerpen. We verwachten dat er straks per 1 januari 2022 een sterke, kwalitatieve ambtelijke organisatie staat. En dat alle medewerkers een fijne werkplek hebben.

Ten vijfde zien we dat Ondermijning en cybercrime meer invloed en grip krijgen op onze samenleving. Dat moeten wij niet willen. Daarom wil de ChristenUnie graag dat deze zaken hoog op de agenda komen te staan.

Naast bovenstaande prioriteiten zijn voor ons ook de Regionale Samenwerking, Duurzaamheid, Klimaat en Onderwijs belangrijke onderwerpen die de komende tijd aandacht moeten krijgen.

Tot slot. Er moet nog veel werk verzet worden voordat de gemeente Dijk en Waard de gewenste vorm krijgt. Daar hebben wij iedereen voor nodig: college, raad, medewerkers, organisaties en inwoners. Samen de schouders eronder om het optimale te bereiken!

Maar bovenal kunnen wij niet zonder Gods zegen. En die zegen wensen wij de beide raden, beide college’s, medewerkers en al onze inwoners van Langdijk en Heerhugowaard van harte toe.

Algemene beschouwingen dd. 5 juli 2021

« Terug